คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2566"

28 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2566" โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานน้ำพุ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา