รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ มรย.

29 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 29 มกราคม 2567
อาจารย์ ดร. อิสมาแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานฯ
โดยมี อาจารย์ธนวัฒ พรหมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา