ฝ่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรม "Research Talk" ในหัวข้อ "การเขียนงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อขอทุน"

2 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรม "Research Talk" ในหัวข้อ "การเขียนงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อขอทุน"
วิทยากรโดย อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
โดยมี อาจารย์ ดร.อิสมาแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา