ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "Active Learning Designer เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สู่ห้องเรียน..."

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567
คณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรม "Active Learning Designer" เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สู่ห้องเรียน..."
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41
ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยากรโดย อาจารย์วิศนีย์ ผดุง และ อาจารย์ฮูดาย์ ดูมีแด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.อิสมาแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา