คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี 2568"

20 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อิสมาแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
ร่วมรับฟังและนำเสนอโครงการวิจัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี 2568"
จัดโดย งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting