คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "การสร้างสื่อการเรียนรู้ Animation ร่วมกับ Generative Ai" ให้กับโรงเรียนเครือข่ายฯ

27 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "การสร้างสื่อการเรียนรู้ Animation ร่วมกับ Generative Ai"
กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา,
จังหวัดปัตตานี, และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา
โดยมี อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา