ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (Submit Paper)"

9 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2567

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (Submit Paper)" ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา