ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2567 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม

21 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 21 มีนาคม 2567
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2567 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมผ่านมา และกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “Assessment as Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงแก่ผู้เรียน”, กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ “R&D เขียนอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน” , โครงการวิจัย ทุนงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568, กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2567 (KM YRU Forum 2024), และกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย และกิจกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.อิสมะแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา