โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
The Demonstration School of Yala Rajabhat University

ติดต่อเรา

The Demonstration School Of Yala Rajabhat University

.....................................................................................................

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา 95000

....................................................................................................

สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิต ฯ โทร. 073-299603

....................................................................................................

นางสาวนูรีฟา บูยา

นางสาวกัสมาวาตี ปูลา 

( งานประชาสัมพันธ์ )

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา