กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2561

11 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 

ตามกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะของนักเรียนในการดำรงชีวิต การทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะ และทักษะในด้านอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา