กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

7 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตามรอยพระยุคลบาท เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม และมีสมรรถนะ ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา