กิจกรรมกีฬาสีสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดให้มีกิจกรรมกีฬาสีสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่  2 – 6 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านต่างๆ และให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ความเสียสละอดทนอดกลั้น การสร้างเสริมความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมไปถึงพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมกีฬาของโรงเรียน