การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม (กัลยาณมิตร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

19 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม(กัลยาณมิตร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามนโยบายของสถานศึกษาในการกำกับ ดูแล ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการจัดห้องเรียนคุณภาพ