ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมชั้นบ้านสาธิตและชั้นบริบาล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

11 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นบ้านสาธิต และชั้นบริบาล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  รายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ระดับชั้นบ้านสาธิต รับเด็กอายุ ๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี ๕ เดือน

(เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

 

๑.๒ ระดับชั้นบริบาล รับเด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี ๑๑ เดือน

(เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

 

๒. จำนวนที่รับสมัคร

๒.๑ ระดับชั้นบ้านสาธิต เปิดสอนห้องละ ๒๕ คน จำนวน ๑ ห้อง รับสมัครจำนวน๘ คน

๒.๒ ระดับชั้นบริบาล เปิดสอนห้องละ ๓๐ คน จำนวน ๒ ห้อง รับสมัครจำนวน๓๑ คน

๓. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ในวันและเวลาราชการ)

๔. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร 

    ๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียน  จำนวน ๑ ชุด  (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง)

    ๔.๒ สำเนาสูติบัตร  จำนวน ๒ ฉบับ

    ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา  จำนวนอย่างละ  ๑ ฉบับ

    ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ  ๑ ฉบับ

    ๔.๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ

    ๔.๖ สำเนาประวัติการได้รับวัคซีน(สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก)  จำนวน ๑ ฉบับ

    ๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน  ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะทดสอบพัฒนาการในวันจันทร์  ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียนบ้านสาธิต และห้องเรียนบริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๖. ประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการหรือ https://www.facebook.com/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และhttp:edu.yru.ac.th/satit/  news_all.php หรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๗๓๒๙ ๙๖๐๓

๗. การรายงานตัวนักเรียนใหม่

รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากไม่ได้มารายงานตัว ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน เว้นแต่ได้แจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด