การรับสมัครนักเรียนใหม่ (ระดับปฐมวัย) ประจำปี 2561

31 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ในวันและเวลาราชการ)
 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียน  จำนวน 1 ชุด **ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
2. สำเนาสูติบัตร            จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา   จำนวนอย่างละ  2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ  2 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาประวัติการได้รับวัคซีน(สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก)  จำนวน 2 ฉบับ
7. รูปถ่าย(แบบใดก็ได้)  1 รูป
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ  วันที่ 12 มีนาคม 2561
 
รายงานตัวนักเรียน วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ห้องธุรการ 073-299603
Print ใบสมัคร ได้ที่นี่ no

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด