คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5793/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด