คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมส่งสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5392/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด