คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5791/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด