คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5722/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาค กศ.บป. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด