การพัฒนาพลังครูเพื่อพลังแผ่นดิน

9 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาการจัดหลักสูตร (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิ๊กดูวีดีโอ https://drive.google.com/file/d/1x0uM84w1QPleIvMHJEOUpJS_5IBjROfK/view?usp=sharing

#พลังครูพลังแผ่นดิน #EDUYRU