ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง งดให้บริการพื้นที่ส่วนกลางอาคารหอพักนักศึกษาหลังเวลา 22.00 น.

21 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศต่าง ๆ