ผลงานเด่นของนักศึกษาในหลักสูตร

22 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่น

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัย http://edu.yru.ac.th/childhood/page/101

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา http://edu.yru.ac.th/primary/page/214

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา http://edu.yru.ac.th/physical/page/140

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา http://edu.yru.ac.th/engtech/page/93

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี) http://edu.yru.ac.th/islam_be/page/104

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) http://edu.yru.ac.th/islam_me/page/373

ผลงานเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา http://edu.yru.ac.th/edu.adm/page/86