ข่าวกิจกรรมคณะ

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบเค้าโครง (นายนุรสรินทร์, นายอัมรอน)

    วันที่ 3 ตุลาคม 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ 1)  นายนุรสรินทร์ การีจิ เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่นวัตก

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ปฏิทินกิจกรรม