ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา

    วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษากรณี "ทุพลภาพถาวร"จากอุบัติเหตุ ผ่านระบบ Googie meet 

กิจกรรมหลักสูตร

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า