ข่าวกิจกรรมคณะ

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

  • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

    วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดี (คะแนน 3.84)

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ปฏิทินกิจกรรม