ข่าวกิจกรรมคณะ

  • กิจกรรมเสริมความเป็นครูในหัวข้อ"แรงบันดาลใจสู่การเป็นครู"

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหัวข้อ"แรงบันดาลใจสู่การเป็นครู" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะนักศึกษา และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำ

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1" สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เพื่อชี้แจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า