ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2566

    30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงถึงการเตรียมความพร

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

วิจัยและบริการวิชาการ

กิจกรรมหลักสูตร

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า