กรรมการประจำคณะ

4 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ

ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

รองประธานกรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน      

กรรมการจากรองคณบดี

๔. ดร.พระโสภณธรรมมุนี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. นายวิทยาศิลป์  สะอา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายอำพล  พลศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. ดร.ประสพ ชนามุยา      

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะอื่น

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี  เนตรโสภา

กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะอื่น

๑๒. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สิทธิชัย  แพงทิพย์

กรรมการจากประธานหลักสูตร

๑๓. อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา        

เลขานุการ

๑๔. นางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕. นางสาวบุรีซัน  ยะปาร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕. นางสาวซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง

ผู้ช่วยเลขานุการ