กรรมการประจำคณะ

4 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ

ประธานกรรมการ

2

ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

รองประธานกรรมการ

3

อ.เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

กรรมการ (รองคณบดี)

4

ผศ.ดร.สิทธิชัย  แพงทิพย์

กรรมการ (ประธานหลักสูตร)

5

ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

กรรมการ (ภายในคณะ)

6

ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

กรรมการ (ภายในคณะ)

7

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

กรรมการ (ภายนอกคณะ)

8

ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี

กรรมการ (ภายนอกคณะ)

9

ดร.อธิวัฒน์  ธนพัฒน์ธัญโชติ

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

10

คุณศราวุธ อรรถานุรักษ์

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

11

ดร.มูฮัมมาดอัสมี  อาบูบากา

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

12

คุณอำนวย ศรีระแก้ว

กรรมการ (ผู้ทรงฯภายนอก)

13

ผศ.สุนิศา  ธรรมบัญชา

เลขานุการ

14

น.ส.กรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

ผู้ช่วยเลขานุการ

15

น.ส.บุรีซัน  เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

16

น.ส.ซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง

ผู้ช่วยเลขานุการ