คณะผู้บริหาร

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อัญชริกา จันจุฬา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี