คณะผู้บริหาร

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล์ : muhammadtolan.k@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40001

 

ดร.อิสมาแอ สนิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น

อีเมล์ : isamaae.s@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40000

 

อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :  janjalee.t@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40005

 

 


 

 

 

ผศ.ฮูซีน ฮาซาณัณท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อีเมล์ : hooseen.a@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40004

 

 


นางสาวกรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร
รักษาการในตำแน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อีเมล์ : karantharat.t@yru.ac.th
โทร. 073299699 #40000