คณะผู้บริหาร

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

      

อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ดร.อัญชริกา จันจุฬา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี