นักศึกษา

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                                  จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562

 

ระดับ สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
ปริญญาตรี
        การประถมศึกษา 36 30 32 34 26 158
        การศึกษาปฐมวัย 69 68 64 60 52 313
        การสอนอิสลามศึกษา 36 30 29 23 27 145
        พลศึกษาและสุขศึกษา 36 31 31 32 24 154
        ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 36 29 34 30 29 158
  รวม 213 188 190 179 158 928
ปริญญาโท
        การสอนอิสลามศึกษา 24 18       42
  การบริหารการศึกษา 29         29
  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา     4     4
  รวม 53 18 4     75
รวมทั้งหมด             1003