นักศึกษา

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                                  จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563

 

ระดับ สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
ปริญญาตรี   
        การประถมศึกษา 29 36 30 32 32 159
        การศึกษาปฐมวัย 69 68 68 64 60 329
        การสอนอิสลามศึกษา 34 35 29 29 22 149
        พลศึกษาและสุขศึกษา 34 35 31 30 32 162
        ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 35 35 29 33 30 162
      การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 9 0 143 0 0 152
ปริญญาโท   
   การบริหารการศึกษา 24 29       53
        การสอนอิสลามศึกษา 28 21       49
รวม  1215