นักศึกษา

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                                  จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2566

 

หลักสูตร สาขาวิชา          
ปี1
ปี2
ปี3
ปี4
รวม
ปริญญาตรี  
       ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 36 36 36 29 137
       ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 70 67 66 65 268
       ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 36 34 31 35 136
       ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา 36 34 33 32 135
       ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 36 34 35 33 138
     ศิลปศาสตรบัณฑิต  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 20 8 13 1 42
     ศิลปศาสตรบัณฑิต  อิสลามศึกษา 72 0 21 0 93
ปริญญาโท
 
 
 
 
 
 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 28 27 0 0 55
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 27 39 0 0 66