บุคลากร

ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40000)

อีเมล์ : runglawan.c@yru.ac.th


ดร.อัญชริกา จันจุฬา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43300)

อีเมล์ : ancharika.j@yru.ac.th


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : nittaya.r@yru.ac.th


รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43200)

อีเมล์ : jarunee.k@yru.ac.th


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42200)

อีเมล์ : janjalee.t@yru.ac.th


ผศ.ฮูซีน ฮาซาณัณท์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40002)

อีเมล์ : hooseen.a@yru.ac.th


อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : sunisa.t@yru.ac.th


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (40002)

อีเมล์ : sakol.s@yru.ac.th


ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : chiraphorn.m@yru.ac.th


ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42100)

อีเมล์ : kesaree.l@yru.ac.th