ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

    สร้างครูพลังคิดสู่พลังครูปัญญาและความดีเพื่อพัฒนาพลังแผ่นดิน

 

วิสัยทัศน์

    พลังครู พลังแผ่นดิน

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตครูนักคิด สู่ครูนักปฏิบัติมืออาชีพ

2. พัฒนาอาจารย์นวัตกรมืออาชีพ

3. พัฒนาวิจัย ที่สร้างนวัตกรรม

4. บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์จากการจัดการศึกษา

5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม