รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

15 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

  • รับสมัคร วันที่ 16 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.
    ค่าสมัครมาตรฐานละ 2000 บาท
  • ประกาศรายชื่อ ก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

กำหนดการอบรม

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

เวลาอบรม

จำนวนชั่วโมงที่อบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ต่อวัน

รวม

๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

3-4,10-11,17-18,24-25 ก.พ.,

3-4 มี.ค.61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๒. การพัฒนาหลักสูตร 

10-11,17-18,24-25,31 มี.ค.,

1,7-8 เม.ย.61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๓. การจัดการเรียนรู้             

19-23,26-30 มี.ค.61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๔. จิตวิทยาสำหรับครู

2-6,9-13 เม.ย. 61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา

18-27 เม.ย. 61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน

30 เม.ย.-4 พ.ค.,7-11 พ.ค.61

(10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๗. การวิจัยทางการศึกษา

5-6,12-13,19-20,26-27 พ.ค.,2-3 มิ.ย. 61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

9-10,16-17,23-24,30 มิ.ย.,1,7-8 ก.ค.61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

๙. ความเป็นครู

3-4,10-11,17-18,24-25 ก.พ.,3-4 มี.ค.61 (10 วัน)

09.00 – 16.00 น.

6

60 ชม.

100

หลักฐานประกอบการสมัคร

**ใบสมัคร << ดาวน์โหลด >>

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือการฝึกอบรม หรือ

5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558-2559  ให้แนบสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา หรือ

6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง จะต้องดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านระบบสารสนเทศบริการนิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หมายเหตุ  :  เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 073299626
**ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด