Google Scholar

12 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะครุศาสตร์

สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาการประถมศึกษา

สาขาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท

สาขาการสอนอิสลามศึกษา ป.ตรี

  •  

สาขาบริหารการศึกษา

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

สาขาการศึกษาปฐมวัย

สาขาจิตวิทยา