การรับรองหลักสูตร

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิชาการ

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา

ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ใช้

วันที่รับรอง

รหัสรับรอง

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1/2554-1/2558

28 ก.ย. 2555

0525

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

2559-2563

30 มิ.ย. 2560

1483

การประถมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

1/2556-1/2559

19 ก.พ. 2558

0741

การสอนอิสลามศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

1/2556-1/2559

19 ก.พ. 2558

0741

พลศึกษาและสุขศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

1/2556-1/2559

19 ก.พ. 2558

0741

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

1/2557-1/2561

19 มี.ค. 2558

0786

 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ใช้

วันที่รับรอง

รหัสรับรอง

การสอนอิสลามศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559 (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)

2559-2563

24 ส.ค. 2560

1572

การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

2557-2558

28 ก.ค. 2558

0893

อ้างอิงเว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=543&tid=

 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

วันที่รับรอง

ลำดับ

วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

27 ม.ค. 2559

2.1.6

 

อ้างอิงเว็บไซต์ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer3.html