ห้องประชุม

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะครุศาสตร์มีห้องประชุมที่ดูแลทั้งหมด 2 ห้อง

  • ห้องประชุมเซียนตานหว่า

ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์

  • ห้องประชุมหูเตี่ย
    ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ ขนาด 25 ที่นั่ง
    โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์