ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Mac)  ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์