รับสมัครเข้าศึกษา ป.โทบริหารการศึกษา 64

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

  • 1.หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- แผน ก แบบ ก 2

- แผน ข

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- แผน ก แบบ ก 2

- แผน ข

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

3) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3) ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา หากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษาตามเกณฑ์การทดสอบและผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถือว่าเป็นบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. การรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านลิงค์ http://eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 พร้อมหลักฐานแนบ ดังนี้

1) หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

4) เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบรับสมัคร

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th

5. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. การประกาศผลการคัดเลือก/การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th

6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ต้องชำระในการรายงานตัว ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคเรียนแรก (ชำระเต็มจำนวน) - ภาคปกติ 20,000

บาท/ภาคเรียน - ภาคพิเศษ 25,000 บาท/ภาคเรียน

7. การจัดการเรียนการสอน จัดระบบทวิภาค 1) จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 2) จัดการเรียนการสอนปีละ 2 ภาคเรียนปกติ และภาคฤดูร้อน รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th