กิจกรรมงานวันครูโลก (World Teacher's Day)

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ (5 ตุลาคม 2564) คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมงานวันครูโลก (World Teacher's Day) กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานเพื่อสร้างพลังเครือข่ายความเป็นครู
ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite & Online ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรทางการศึกษา ครู ศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ในวันดังกล่าวประกอบไปด้วยการทำบุญคณะทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากบุคลากรสายครู จากตัวแทน 3 คณะสายครุศาสตร์
และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาระหว่างศิษย์เก่าจากตัวแทน 3 คณะฯ ในหัวข้อ “ครุศาสตร์สร้างครูเพื่อสร้างโลก” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลังครู พลังแผ่นดิน” โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ และจบท้ายด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น