ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 60

17 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 60  เพื่อนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบ google meet