ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันประเด็นตามข้อเสนอแนะของ สตง. ครั้งที่ 2

18 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันประเด็นตามข้อเสนอแนะของ สตง. ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Google Meet