โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย ชีวีสดใส ห่างไกลโรคไม่ติดต่อรื้อรัง

6 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565 อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุ การลดอาการเจ็บจากการออกกำลังกาย เทคนิคการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา