กิจกรรมเสวนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น “ร่วมใจ ร่วมสร้าง” (นักศึกษารุ่นที่ 1)

7 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2565)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น “ร่วมใจ ร่วมสร้าง” (นักศึกษารุ่นที่ 1) ภายใต้กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ตามโครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางระบบออนไลน์