กิจกรรมการเสวนาการวิพากษ์คู่มือและการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

18 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (18 มิถุนายน 2565 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาการวิพากษ์คู่มือและการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง