การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ / รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บทความวิชาการ
 • เว็ปไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  (Website The 5 Th NICE,2023) https://eservice.yru.ac.th/edunice/
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  (Proceeding The 5 Th NICE,2023) https://drive.google.com/drive/folders/1FawEJbdkc2LYGeinbVVSxwznXKHl2nma?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เว็ปไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  (Website The 4 Th NICE,2022) https://eservice.yru.ac.th/edunice2022/
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  (Proceeding The 4 Th NICE,2022) https://shorturl.asia/drOX6