การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (The 4 TH NICE,2022)

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บทความวิชาการ
  • เว็ปไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    (Website The 4 Th NICE,2022) https://eservice.yru.ac.th/edunice/
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    (Proceedings The 4 Th NICE,2022) https://shorturl.asia/drOX6