ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การอนุมัติชื่อเรื่องฯ การเปลี่ยนชื่อเรื่องฯ
และการสอบการค้นคว้าอิสระ ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์