KM Edu Forum

9 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) KM

ร่วมส่งผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 : KM

         - แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และไทม์ไลน์

         - ประเด็นการจัดการองค์ความรู้ 

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่นี่ 

         - ด้านนวัตกรรม

         - ด้านแนวปฏิบัติที่ดี / Ted talk