ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566

2 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566 วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบอนไลน์ สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เริ่มใช้ระบบ iThesis ในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบทความฯ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และวาระเพื่อพิจารณาประกอบด้วย

1. ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ

2. ขออนุมัติชื่อเรื่อง เค้าโครง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

3. ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

4. ขอสอบขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ