กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือ และนวัตกรรมการวิจัยชุมชน

18 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการพัฒนาชุมชนให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยด้านบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตำบลลำพะยา ณ โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี" อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้นำชุมชน ของชุมชนตำบลลำพะยา มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนและเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน โดยให้นักศึกษาใช้เครื่องมือสำรวจชุมชน มาใช้ในการปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชน และทักษะการพัฒนาชุมชนต่อไป