รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา

30 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร

 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
 3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
 4. ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT หรืองานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
 • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 )
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • วุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษา)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา (ถ้ามี)

กำหนดการอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2567
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 23 มีนาคม 2567 (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 26 มีนาคม 2567
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว)

หลักสูตรที่เปิดสอน : คลิกเพื่อดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนแผนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=873