ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดชาวหอ" โดยหอพักนักศึกษา (Extra Time)

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567เวลา19.00น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชาวหอ ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการหอพักนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา (Extra Time) คณะครุศาสตร์ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra Time และหอพักเป็นฐาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดชาวหอ และได้รับชมการแสดงดนตรีและการขับร้องอนาชีดบนเวที และเยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาดจากต้น Cactus  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่นักศึกษาระหว่างเรียนและสามารถต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green YRU และเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬา E-Sport ชมผลงานการประกวดคลิบวิดีโอหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “หอพักหอรัก” ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี ในการมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ทั้ง 3 รายการ นอกจากนี้ยังได้นำทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา เยี่ยมชม   ช็อป ชิม สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยนักศึกษาหอพัก (Extra Time) เพื่อเป็นการสนับสนุน และหนุนเสริมกำลังใจให้แก่นักศึกษา ดังกล่าว 
กิจกรรมตลาดนัดชาวหอ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ให้แก่นักศึกษาจากการเรียนและจากการทำกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมถึงเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้แสดงความสามารถทั้งทางด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี การทำกิจกรรมยามว่างที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน อันนำไปสู่การสร้างอาชีพที่สองของนักศึกษาในอนาคต