คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

28 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 28 มีนาคม 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับคณะกรรมการภายในคณะ คณะกรรมการจากคณะอื่น รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องแผนยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567), แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567), Model การผลิตครูของครูภายใต้สมรรถนะ PTYRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, และหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะครูของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ทุกประเด็นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet