ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

    ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดอบรมในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง ปฐมนิเทศการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

วิดีโอ