ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • อบรม เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา"

    เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรม เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่4 สาขาวิชาการประถมศึกษาจำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏย