ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบวิทยานิพนธ์

      สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้ 1. นางฮาดียะห์ เฮงยามา     เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 2. นางสาวพีรฮัน มะแซกูเบ