ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • นิเทศโรงเรียน

    อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา และ อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะล