ข่าวกิจกรรมคณะ

  • นักศึกษาปี 5 รหัส 58 ร่วมใจจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกฯ

    วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร