ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒

    ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธี อัญเช