ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซันนัน โดยหะ)

    วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้ นายซัยนัน โดยหะ  เรื่อง ผลการ